Home/Dobro je znati - potrošači -lat/Etikete na opasnim hemikalijama

Etikete na opasnim hemikalijama

Svaka opasna hemikalija mora biti adekvatno obeležena. To podrazumeva da se na ambalaži opasne hemikalije nalazi etiketa sa odgovarajućim grafičkim prikazom (piktogram opasnosti) koji ukazuje na opasnost, kao i tekstualnim obaveštenjima o opasnosti. Informacije o tome kako da se zaštitimo i kako da rukujemo hemikalijama na bezbedan način takođe moraju biti navedene na etiketi. Svi elementi obeležavanja koji se moraju nalaziti na etiketi mogu biti utisnuti i direktno na ambalaži. Kompanije koje proizvode, uvoze ili distribuiraju hemikalije odgovorne su za njihovo pravilno obeležavanje. Informacije koje se nalaze na ambalaži ili etiketi opasne hemikalije moraju biti na srpskom jeziku.

Kada se nepravilno koriste, hemikalije mogu da dovedu do oštećenja zdravlja dece i odraslih, ponekad toliko ozbiljno da je potrebno bolničko lečenje. Skoro svake godine ima slučajeva neadekvatnog korišćenja hemikalija koje su u svakodnevnoj upotrebi u domaćinstvu kao što su sredstva za pranje i čišćenje različitih površina (sona kiselina za skidanje kamenca, sredstva za čišćenje odvoda ili rerni, tablete za mašinsko pranje posuđa, različiti rastvarači), sredstva za zaštitu bilja i biocidni proizvodi.

  • Čuvajte hemikalije u njihovom originalnom pakovanju. Nemojte ih presipati u drugu ambalažu, poput flaša za sokove, šolja za kafu i slično.
  • Obratite pažnju ako se na etiketi hemikalije nalaze grafički prikazi opasnosti (piktogrami opasnosti) koji ukazuju na određenu opasnost i pročitajte sve navedene informacije. Pratite uputstva na etiketi.
  • Izbegavajte kontakt s kožom i očima i udisanje hemikalija; Hemikalije nikada ne treba gutati!.
  • Čuvajte hemikalije van domašaja dece i kućnih ljubimaca.
  • Ako dođe do trovanja, zatražite medicinski savet ili pozovite Nacionalni centar za kontrolu trovanja, broj telefona 011 360 84 40.
  • Vodite računa o zaštiti životne sredine; kada imate neiskorišćene hemikalije ili njihovu praznu ambalažu odložite prema uputstvu koje se nalazi na etiketi.

Ako je hemikalija obeležena piktogramom opasnosti, pročitajte sadržaj etikete kako biste se zaštitili i ispravno rukovali hemikalijom.

Ukoliko su hemikalije namenjene za opštu upotrebu, pored vidljivog piktograma na etiketi ili na ambalaži pojedinih hemikalija moraju se naći taktilno upozorenje na opasnost za osobe sa oslabljenim vidom i slepe i zatvarač koji deci otežava otvaranje. Ovaj uslov primenjuje se kada supstance/smeše predstavljaju određene opasnosti ili sadrže metanol (c ≥ 3%) ili dihlormetan (c ≥ 1%). Pregled klasa opasnosti kod kojih je obavezno primeniti taktilno upozorenje i zatvarače koji deci otežavaju otvaranje pakovanja nalazi se u ovoj Tabeli.

Potrošači treba da znaju da su prethodno važeći propisi o obeležavanju opasnih hemikalija propisivali nešto drugačije elemente obeležavanja od onih koji su u obaveznoj primeni počev od 1. juna 2015. Tako na primer, kvadratni grafički prikaz sa crnim simbolom na narandžastoj pozadini sada je zamenjen novim piktogramom opasnosti sa crnim simbolom na beloj pozadini koja ima crveni okvir, s tim da one smeše koje su stavljene u promet pre 1. juna 2015. godine mogu ostati u prodaji sa starim etiketama najkasnije do 1. juna 2017. godine.

ghs05 ghs07Hemikalije sa bilo kojim od ova dva piktograma opasnosti jesu korozivne ili iritativne za kožu i oči. Neke od njih mogu da izazovu i ozbiljne alergijske reakcije. Ako je hemikalija korozivna, ona može izazvati veoma ozbiljna oštećenja kože ili oka  čak i pri kratkotrajnom kontaktu. Hemikalije koje sadrže korozivne supstance kao što su amonijak, jake baze i kiseline, kao što je npr. sirćetna ili sona kiselina (≥25%), mogu biti izrazito opasne, čak i u veoma malim količinama. Primeri opasnih hemikalija u domaćinstvu koje mogu biti obeležene sa jednim od ovih piktograma opasnosti su sredstva za čišćenje i odmašćivanje rerni, sredstva za mašinsko pranje posuđa, sredstva za čišćenje odvoda i sl.

ghs06 ghs07 ghs08Pored iritativnih efekata, neke hemikalije koje su obeležene piktogramom na slici mogu izazvati i druge štetne efekte po zdravlje ljudi ako se udišu, progutaju ili unesu preko kože. Primeri takvih supstanci su etilen glikol (glavni sastojak antifriza) ili  petrolej (različiti derivati nafte).

ghs06 ghs08Ovi piktogrami opasnosti nalaze se na hemikalijama koje predstavljaju veoma ozbiljnu opasnost po zdravlje. One mogu, na primer, da sadrže supstance koje su veoma toksične ili karcinogene, koje mogu štetno uticati na sposobnost reprodukcije ili nerođeno dete ili da izazovu genetska oštećenja. Hemikalije sa ovim svojstvima po pravilu se ne mogu naći u maloprodajnim objektima koji su dostupni običnim potrošačima. Izuzetak su motorna goriva koja su dostupna na benzinskim pumpama ali uz odgovarajuću opremu za pretakanje, koja mogućnost za izlaganje svodi na najmanju moguću meru.

ghs09Neke hemikalije su opasne po životnu sredinu, kao što su određene boje, različiti pesticidi tj. biocidni proizvodi i sredstva za zaštitu bilja. Ako se supstance koje su opasne po životnu sredinu ispuštaju u vodu ili u zemljište, one mogu biti štetne i za životinje i biljke. Takođe, one indirektno predstavljaju opasnost i za ljude, jer se mogu naći u hrani koju jedemo i vodi koju pijemo.

Razmislite o životnoj sredini prilikom odlaganja bilo kog otpada. Ne bacajte ostatke hemikalija u kanalizaciju, već ih odložite u skladu sa uputstvom koje se nalazi na etiketi hemikalije.

ghs02 ghs03Mnoge hemikalije su opasne zbog njihovih fizičkih ili hemijskih svojstava, kao što su zapaljivost ili eksplozivnost. Usled nepravilnog rukovanja zapaljivim tečnostima ili eksplozivnim hemikalijama, svake godine se povredi veliki broj dece i odraslih, a dolazi i do materijalne štete. Primeri zapaljivih tečnosti su benzin, dizel i petrolej ili rastvarači kao što su aceton, uljani ili nitro razređivači. Vatromet, TNG cilindri, različiti sprejevi su primeri proizvoda koji mogu eksplodirati ako su izloženi toploti jer sadrže eksplozivne i zapaljive hemikalije.

Proverite da li bezbedno čuvate zapaljive i eksplozivne hemikalije!

Uvek pročitajte sadržaj koji se nalazi na ambalaži ili etiketi opasne hemikalije i koristite je isključivo u skladu sa uputstvom za upotrebu, kako ne bi izazvali određene povrede i doveli sebe i druge u opasnost!

Etiketa hemikalije – prvo upozorenje na opasnost

Primer etikete

2017-01-13T21:13:34+00:00