Home/Proizvodi-lat/Konzervansi za zaštitu drveta

Konzervansi za zaštitu drveta

Drvo i proizvodi od drveta tretiraju se konzervansom za zaštitu drveta kako bi se zaštitili od organizama koji uništavaju ili oštećuju drvo. Konzervansi za zaštitu drveta mogu da sadrže veoma opasne supstance, kao što je kreozot, koje mogu ugroziti zdravlje ljudi i životnu sredinu ukoliko se koriste bez primene preporučenih zaštitnih mera.

Ako koristite konzervanse za zaštitu drveta, kupujte samo one proizvode koji su odobreni od strane ministarstva nadležnog za životnu sredinu, odnosno one koji su upisani u Privremenu listu biocidnih proizvoda. Ova lista dostupna je na sajtu ministarstva putem sledećeg linka. Odobreni biocidni proizvod na etiketi mora da sadrži broj akta na osnovu kog se može staviti u promet i koristiti i koji počinje sa ciframa 532-01-, kao i druge relevantne informacije i uputstva koja su potrebna da bi se takav proizvod bezbedno koristio.

Obratite pažnju na piktograme opasnosti, pažljivo pročitajte informacije na etiketi ili ambalaži i sledite uputstva za upotrebu, kao i preporučene mere za smanjenje rizika kako biste bezbedno koristili proizvod.

Drvo tretirano kreozotom

Drvo tretirano kreozotom je crne ili braon boje i miriše na katran. Kreozot se proizvodi od katrana kamenog uglja i sadrži više od 200 supstanci, od kojih su neke veoma opasne i mogu izazvati alergijsku reakciju ali i dovesti do pojave karcinoma. Kada je drvo tretirano kreozotom izloženo zagrevanju, pod dejstvom sunčeve svetlosti može doći do ispuštanja opasnih supstanci u zemljište ili vodenu životnu sredinu.

Kreozot se može koristiti samo za tretman drveta u industrijskim postrojenjima ili od strane stručno obučenih lica za ponovni tretman na licu mesta.

Drvo tretirano kreozotom danas je zabranjeno koristiti unutar stambenih objekata, za izradu igračaka, na igralištima, u parkovima, vrtovima, na otvorenim javnim površinama za odmor i rekreaciju, u proizvodnji baštenskog nameštaja i slično.

Tretirana drvena građa može da se koristi samo za industrijsku ili profesionalnu upotrebu i to na primer za železničke pragove, drvene stubove (bandere) za električne i telefonske vodove, za drvene dokove na vodenim pristaništima, drvene gredne konstrukcije u uređenju vodotokova i sl.

Ostaci drveta tretiranog kreozotom smatraju se opasnim otpadom i moraju se predati operateru ovlašćenom za sakupljanje opasnog otpada radi adekvatnog zbrinjavanja.

2016-08-08T19:34:13+00:00