Home/Proizvodi-lat/Proizvodi  za odbijanje komaraca i krpelja

Proizvodi  za odbijanje komaraca i krpelja

Repelenti su biocidni proizvodi namenjeni za odbijanje štetnih organizama npr. komaraca i krpelja. Ipak, treba imati na umu da repelenti sadrže supstance koje, pored poželjnog odbijajućeg dejstva na komarce i krpelje, mogu imati i nepoželjne efekte kao što su iritacija očiju i iritacija osetljive kože kod ljudi, odnosno mogu biti štetni po zdravlje ljudi ako se koriste nepravilno.

Zbog toga, prvenstveno koristite mrežu za komarce na prozorima ili odeću da se zaštitite, a repelente koristite kada je, i pored mreža i odeće, to neophodno.

Kupujte samo repelente koji su odobreni od strane ministarstva nadležnog za životnu sredinu, odnosno one koji su upisani u Privremenu listu biocidnih proizvoda. Ova lista dostupna je na sajtu ministarstva putem sledećeg linka. Odobreni biocidni proizvod na etiketi mora da sadrži broj akta na osnovu kog se može staviti u promet i koristiti i koji počinje sa ciframa 532-01-, kao i druge relevantne informacije i uputstva (npr. način korišćenja i učestalost primene proizvoda) koja su značajna da bi se takav proizvod bezbedno koristio. Ako kupujete repelente putem interneta, bez mogućnosti neposrednog uvida u podatke na etiketi, imate pravo da dobijete sve informacije o opasnosti proizvoda pre nego što kupite proizvod.

Ovo važi podjednako i za repelente na bazi hemijskih aktivnih supstanci, kao i za repelente koji su na bazi tzv. „prirodnih supstanci“. Naime, esencijalna i isparljiva ulja su često sastavni deo repelenata namenjenih za zaštitu ljudi i životinja. Međutim izraz „prirodno“ ne znači isto što i bezopasno, jer ova ulja mogu izazvati alergije, odnosno senzibilizaciju kože i respiratornih organa.

Obratite pažnju na piktograme opasnosti, pažljivo pročitajte informacije na etiketi ili ambalaži. Uvek poštujte starosnu granicu koja je navedena na etiketi repelenta i sledite uputstvo za upotrebu kako bi ovaj proizvod koristili na bezbedan način.

Repelenti koji se koriste na koži životinja

Imajte u vidu da repelenti koji su namenjeni za zaštitu životinja od buva i krpelja, kao što su sprejevi i tečnosti, odnosno ogrlice koje odbijaju ove parazite, takođe moraju biti odobreni od strane ministarstva nadležnog za životnu sredinu, pre nego što se nađu u prodavnicama.

2016-10-28T17:55:49+00:00