Home/Proizvodi-lat/Proizvodi za suzbijanje štetočina

Proizvodi za suzbijanje štetočina

Na tržištu su dostupni brojni biocidni proizvodi za suzbijanje pacova, miševa i bubašvaba, ali efikasnost tretmana protiv ovih štetočina zavisi od mnogih faktora. Kompanije koje pružaju usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (u daljem tekstu: DDD) moraju imati stručno obučen kadar i njihovo angažovanje ne znači samo efikasnije suzbijanje štetočina, već i korišćenje optimalne količine odgovarajućih biocidnih proizvoda, čime se smanjuje rizik od njihovog nepoželjnog dejstva na druge neciljne organizme, uključujući i ljude.

Ako koristite biocidne proizvode za suzbijanje štetočina u svom domaćinstvu, kupujte samo one proizvode koji su odobreni od strane ministarstva nadležnog za životnu sredinu, odnosno one koji su upisani u Privremenu listu biocidnih proizvoda. Ova lista dostupna je na sajtu ministarstva putem sledećeg linka. Odobreni biocidni proizvod na etiketi mora da sadrži broj akta na osnovu kog se može staviti u promet i koristiti i koji počinje sa ciframa 532-01-, kao i druge relevantne informacije i uputstva koja su potrebna da bi se takav proizvod bezbedno koristio.

Ako kupujete biocidni proizvod za suzbijanje štetočina putem interneta, bez mogućnosti neposrednog uvida u podatke na etiketi, imate pravo da dobijete sve informacije o opasnosti proizvoda pre nego što kupite proizvod.

Obratite pažnju na piktograme opasnosti, pažljivo pročitajte informacije na etiketi i sledite uputstvo za upotrebu, kao i preporučene preventivne mere kako biste proizvod bezbedno koristili.

Pacovi i miševi

Biocidni proizvodi za suzbijanje pacova i miševa mogu imati štetne efekte na zdravlje ljudi i domaćih životinja. Ako sumnjate da je dete ili neko drugi progutao proizvod za suzbijanje pacova, odmah se obratite lekaru ili Nacionalnom centru za kontrolu trovanja pri Vojnomedicinskoj akademiji na tel. 011 360 84 40 i zatražite savet (broj dežurnog toksikologa – 24 časa dnevno).

Miševi se u mnogim slučajevima mogu suzbiti pomoću klasičnih mišolovki jer su manje obazrivi nego pacovi. Efikasan tretman protiv pacova se teško postiže i kada se pojave možete da kontaktirate profesionalnu DDD službu radi deratizacije.

Delujte preventivno zaptivanjem otvora kroz koje miševi i pacovi mogu da uđu u zgradu. Proverite cevi za ventilaciju, podrume, tavanice i septičke jame. Miševima je za prolaz potreban otvor od samo 7 mm, a pacovima oko 20 mm. Uklonite ostatke hrane i otpad koji privlači pacove i miševe iz domaćinstva i poslovnih zgrada, ali i sa javnih površina, kao što su parkovi. Uvek skladištite hranu u frižideru ili u adekvatnoj posudi.

Buve

Buve u kuću mogu uneti kućni ljubimci ili ljudi preko odeće i predmeta. Ujed buve može prouzrokovati svrab i otok na koži. Buve se brzo razmnožavaju i lako prenose iz jedne prostorije u drugu putem odeće, tekstila, tepiha, predmeta i sl. Ponekad je veoma teško otarasiti se buva i ako imate dugotrajne probleme sa njima u svom domu, možete da angažujete profesionalnu službu koja pruža DDD usluge.

Ako sumnjate da su buve prisutne na vašoj odeći ili u prtljagu pri povratku sa putovanja, stavite odeću u zamrzivač nekoliko dana da biste ih na taj način odstranili i onemogućili da se nastane u kući.

Bubašvabe

Bubašvabe dospevaju u naše domove zajedno sa hranom i drugim proizvodima, ali i preko cevi, otvora za kablove, kanalizacionih instalacija i pukotina. One traže topla i vlažna mesta gde ima hrane, kao što su kuhinje ili kupatila. Bubašvabe su jedna od najstarijih vrsta insekta u svetu i smatra se da ih je najteže suzbiti. Ako ne uspevate sami da ih suzbijete pomoću dostupnih biocidnih proizvoda, možete angažovati profesionalnu službu koja pruža DDD usluge.

2016-10-28T18:01:05+00:00