Home/Supstance-lat/Bromovani retarderi plamena (usporivači gorenja)

Bromovani retarderi plamena (usporivači gorenja)

Bromovani retarderi plamena (usporivači gorenja) se koriste za odlaganje i usporavanje paljenja različitih materijala ili da spreče gorenje u potpunosti. Tekstil i nameštaj na javnim mestima, zaštitna odela, gumeni kablovi, izolacioni materijali i električna i elektronska oprema su primeri proizvoda koji mogu da sadrže usporivače gorenja. Tako se na primer neke od ovih supstanci mogu koristiti za proizvodnju plastičnih kućišta za računarsku opremu i u transportnoj industriji za proizvodnju pena za punjenje jastučića tj. sedišta u automobilima.

Neki usporivači gorenja su opasni po zdravlje i životnu sredinu, a za neke se sumnja da remete rad hormona, to jest da su endokrini disruptori. Postoji nekoliko stotina različitih usporivača gorenja, od kojih oko 70 sadrže brom.

Usporivači gorenja mogu da cure tokom proizvodnje, korišćenja i odlaganja proizvoda koji ih sadrže. Bromovani retarderi plamena su postojani u životnoj sredini, akumuliraju se u živim organizmima i toksični su. Oni se mogu transportovati vazduhom na velike razdaljine, a u ljudski organizam se unose preko hrane, najčešće preko ribljeg mesa. Mnogi usporivači gorenja se akumuliraju u zatvorenom prostoru, ali redovnim čišćenjem i provetravanjem prostora u kome boravimo značajno možemo smanjiti njihovu koncentraciju.

Nacionalni propisi o hemikalijama definisali su zabrane i ograničenja u pogledu određenih bromovanih retardera plamena koji su predmet Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (POPs) i to za supstance: heksabrombifenil (HBB), polibromovanidifenil etri – PBDEs (tetrabromdifenil etar i pentabromdifenil etar; heksabromdifenil etar i heptabromdifenil etar) i hlorovani C10 – C13 alkani.

Dodatno, Zakon o hemikalijama utvrdio je pravo potrošača na informaciju o sadržaju supstanci koje izazivaju zabrinutost u proizvodima (u koncentraciji ≥0,1%), kao i obavezu proizvođača i trgovaca da takvu informaciju pruže besplatno na zahtev potrošača. Bromovani retarderi plamena, heksabromciklododekan (HBCDD) i dekabrombifenil etar (DecaBDE) spadaju u ove supstance. Stoga, pre odlučivanja za kupovinu nekog proizvoda potrošač može da zatraži informaciju od trgovca i da utvrdi da li baš taj proizvod sadrži supstance koje izazivaju zabrinutost, kako bi na osnovu informacija koje dobije napravio adekvatan izbor. Više informacija o ovome možete naći u okviru stranice Vaše pravo na informaciju.

2016-11-23T17:41:52+00:00