Živa

Živa je teški metal sa toksičnim svojstvima koji isparava na sobnoj temperaturi, ali i jedini metal koji se na sobnoj temperaturi nalazi u tečnom stanju. Jedan je od najopasnijih zagađivača i može se naći u atmosferi, hidrosferi, litosferi i biosferi, jer u životnu sredinu dospeva iz prirodnih i iz antropogenih izvora. Ovaj hemijski element nije biorazgradljiv i akumulira se u zemlјištu, vodi i živim organizmima. Živa ima štetne efekte po životnu sredinu i zdravlјe lјudi.

Prisustvo žive u životnoj sredini nastaje kao posledica raspadanja živinih ruda, vulkanskih erupcija, erozije tla i bakterijske razgradnje organskih jedinjenja žive (prirodni izvori) ili kao posledica lјudske aktivnosti (antropogeni izvori) kao što su procesi toplјenja metala, krčenja šuma, spalјivlјnja otpada, sagorevanja fosilnih goriva, prerade nafte, odlaganja medicinskog otpada. Takođe, oslobođa se iz krematorijuma, đubrišta, kanalizacionog mulјa, ali i pri tehnološkim procesima u farmaceutskoj, gumarskoj, kožarskoj i industriji boja. Jedan od značajnih izvora žive su proizvodi koji sadrže živu, kao što su, električni aparati, laboratorijski i medicinski instrumenti, baterije i dr.

Zbog svojih svojstava živa je zabranjena u mnogim proizvodima, ali postoje izuzeci, tako da se živa još uvek koristi pri proizvodnji sijalica i punjivih baterija, a prisutna je i u dentalnim amalgamima (uočen je trend nekoršćenja dentalnih amalgama u stomatološkim ambulantama).

Nacionalni propisi

Propisima kojima se u Republici Srbiji uređuju zabrane i ograničenja, ukazuju da su jedinjenja žive zabranjena za stavlјanje u promet i korišćenje kada su namenjena za sprečavanje razvoja i nastajanja mikroorganizama, bilјaka i životinja i to na trupu plovnih objekata, na kavezima, mrežama, plutajućim objektima, kao i drugim sredstvima koja se koriste za gajenje riba i školјki. Jedinjenja žive su zabranjena za zaštitu drveta, kao i za impregnaciju visokootpornih industrijskih tekstila i prediva za njihovu izradu. Takođe, zabranjeno je korišćenje i stavlјanje u promet ovih jedinjenja za tretman industrijskih voda, bez obzira na njihovu dalјu upotrebu.

Za određena jedinjenja žive propisana je zabrana proizvodnje, stavlјanja u promet i korišćenja kao supstanci ili smeša. Ista zabrana važi i za proizvode ili delove proizvoda (npr. na bazi poliuretana), ako je koncentracija žive u smeši, odnosno proizvodu ili delu proizvoda, jednaka ili veća od 0,01% (m/m). Ove zabrane će se primenjivati od 10. oktobra 2017. godine.

Toplomeri, aparati za merenje pritiska i termometri

Prema Pravilniku o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavlјanja u promet i korišćenja hemikalija („Služeni glasnik RS“, br. 90/13, 25/15 i 2/16) u našoj zemlјi je od 5. jula 2011. godine zabranjeno stavlјanje u promet toplomera sa živom, kao i drugih mernih instrumenata koji su namenjeni za opštu upotrebu.

Prethodnih godina najčešći kontakt potrošаča sa elementarnom živom je upravo bio kroz upotrebu mernih instrumenata kao što su toplomeri, aparati za merenje pritiska i termometri, koji su zadnjih godina zamenjeni savremenijim instrumentima.

U Republici Srbiji ne postoje preduzeća koja se bave proizvodnjom aparata i mernih instrumenata koji u sebi sadrže živu. Svi merni instrumenti koji sadrže živu potiču iz uvoza.

Navedenim nacionalnim propisom zabranjen je uvoz ovih proizvoda kada su namenjeni za opštu upotrebu.

Bezbednije alternative

Postoje različite bezbednije alternative kao sto su digitalni toplomeri, ili toplomeri sa galijumom, indijumom koji su takođe srebrne boje, ali moraju imati oznaku „bez žive“ ili „Mercury-free“.

Saveti za potrošače

Potrošači koji još uvek u kući imaju živin toplomer treba da znaju da je on potpuno bezbedan sve dok se ne ošteti. Količina žive u toplomerima iznosi oko 0,5 grama i to nije zabrinjavajuća količina.

Proizvodi koji sadrže živu na kraju svog životnog ciklusa postaju opasan otpad. Ako se polomi sijalica sa živom ili stari termometar, nemojte koristiti usisivač za čišćenje, jer će usisivač raspršiti čestice žive u vazduh. Skupite razbijene komade na krutom papiru i očistite površinu oko razbijenog proizvoda vlažnom krpom. Stavite papir, delove sijalice, ili termometara i krpu u posudu sa zatvaračem i odložite kao opasan otpad. Operite ruke i dobro provetrite prostoriju.

Pojedinačno izlaganje niskim koncentracijama žive nema značajan negativni uticaj na zdravlјe, ali s obzirom na to da se živa akumulira u organizmu, svaku vrstu izlaganja treba izbegavati iz predostrožnosti. Dugotrajno i ponovlјeno izlaganje niskim koncentracijama žive utiče štetno, pre svega, na nervni sistem i mozak.

2017-02-10T15:18:34+00:00