Home/Супстанце/Бромовани ретардери пламена (успоривачи горења)

Бромовани ретардери пламена (успоривачи горења)

Бромовани ретардери пламена (успоривачи горења) се користе за одлагање и успоравање паљења различитих материјала или да спрече горење у потпуности. Текстил и намештај на јавним местима, заштитна одела, гумени каблови, изолациони материјали и електрична и електронска опрема су примери производа који могу да садрже успориваче горења. Тако се на пример неке од ових супстанци могу користити за производњу пластичних кућишта за рачунарску опрему и у транспортној индустрији за производњу пена за пуњење јастучића тј. седишта у аутомобилима.

Неки успоривачи горења су опасни по здравље и животну средину, а за неке се сумња да ремете рад хормона, то јест да су ендокрини дисруптори. Постоји неколико стотина различитих успоривача горења, од којих око 70 садрже бром.

Успоривачи горења могу да цуре током производње, коришћења и одлагања производа који их садрже. Бромовани ретардери пламена су постојани у животној средини, акумулирају се у живим организмима и токсични су. Они се могу транспортовати ваздухом на велике раздаљине, а у људски организам се уносе преко хране, најчешће преко рибљег меса. Многи успоривачи горења се акумулирају у затвореном простору, али редовним чишћењем и проветравањем простора у коме боравимо значајно можемо смањити њихову концентрацију.

Национални прописи о хемикалијама дефинисали су забране и ограничења у погледу одређених бромованих ретардера пламена који су предмет Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама (POPs) и то за супстанце: хексабромбифенил (HBB), полибромованидифенил етри – PBDEs (тетрабромдифенил етар и пентабромдифенил етар; хексабромдифенил етар и хептабромдифенил етар) и хлоровани C10 – C13 алкани.

Додатно, Закон о хемикалијама утврдио је право потрошача на информацију о садржају супстанци које изазивају забринутост у производима (у концентрацији ≥0,1%), као и обавезу произвођача и трговаца да такву информацију пруже бесплатно на захтев потрошача. Бромовани ретардери пламена, хексабромциклододекан (HBCDD) и декабромбифенил етар (DecaBDE) спадају у ове супстанце. Стога, пре одлучивања за куповину неког производа потрошач може да затражи информацију од трговца и да утврди да ли баш тај производ садржи супстанце које изазивају забринутост, како би на основу информација које добије направио адекватан избор. Више информација о овоме можете наћи у оквиру странице Ваше право на информацију.

2016-11-23T17:41:14+00:00