Жива

Жива је тешки метал са токсичним својствима који испарава на собној температури, али и jeдини мeтaл кojи сe нa сoбнoj тeмпeрaтури нaлaзи у тeчнoм стaњу. Један је од најопаснијих загађивача и може се наћи у атмосфери, хидросфери, литосфери и биосфери, јер у животну средину доспева из природних и из антропогених извора. Овај хемијски елемент није биоразградљив већ се акумулира у земљишту, води и живим организмима. Жива има штетне ефекте по животну средину и здравље људи.

Присуство живе у животној средини настаје као последица распадања живиних руда, вулканских ерупција, ерозије тла и бактеријске разградње органских једињења живе (природни извори) или као последица људске активности (антропогени извори) као што су процеси топљења метала, крчењa шума, спаљивљњa отпада, сагоревањa фосилних горива, прерадe нафте, одлагањa медицинског отпада. Такође, ослобођа се из крематоријума, ђубришта, канализационог муља, али и при технолошким процесима у фармацеутској, гумарској, кожарској и индустрији боја. Један од значајних извора живе су производи који садрже живу, као што су, електрични апарати, лабораторијски и медицински инструменти, батерије и др.

Због својих својстава жива је забрањена у многим производима, али постоје изузеци, тако да се жива још увек користи при производњи сијалица и пуњивих батерија, а присутна је и у денталним амалгамима (уочен је тренд некоршћења денталних амалгама у стоматолошким амбулантама).

Национални прописи

Прописима којима се у Републици Србији уређују забране и ограничења, указују да су једињења живе забрањена за стављање у промет и коришћење када су намењена за спречавање развоја и настајања микроорганизама, биљака и животиња и то на трупу пловних објеката, на кавезима, мрежама, плутајућим објектима, као и другим средствима која се користе за гајење риба и шкољки. Једињења живе су забрањена за заштиту дрвета, као и за импрегнацију високоотпорних индустријских текстила и предива за њихову израду. Такође, забрањено је коришћење и стављање у промет ових једињења за третман индустријских вода, без обзира на њихову даљу употребу.

За одређена једињења живе прописана је забрана производње, стављања у промет и коришћења као супстанци или смеша. Иста забрана важи и за производе или делове производа (нпр. на бази полиуретана), ако је концентрација живе у смеши, односно производу или делу производа, једнака или већа од 0,01% (м/м). Ове забране ће се примењивати од 10. октобра 2017. године.

Топломери, апарати за мерење притиска и термометри

Прeмa Прaвилнику o oгрaничeњимa и зaбрaнaмa прoизвoдњe, стaвљaњa у прoмeт и кoришћeњa хeмикaлиja („Служени глaсник РС“, бр. 90/13, 25/15 и 2/16) у нaшoj зeмљи je од 5. јула 2011. године зaбрaњeнo стављањe у промет топломера са живом, као и других мерних инструмената који су намењени за општу употребу.

Претходних година најчешћи контакт потрошача са елементарном живом је управо био кроз употребу мерних инструмената као што су топломери, апарати за мерење притиска и термометри, који су задњих година замењени савременијим инструментима.

У Републици Србији не постоје предузећа која се баве производњом апарата и мерних инструмената који у себи садрже живу. Сви мерни инструменти који садрже живу потичу из увоза.

Наведеним националним прописом забрањен је увоз ових производа када су намењени за општу употребу.

Безбедније алтернативе

Постоје различите безбедније алтернативе као сто су дигитални топломери, или топломери са галијумом, индијумом који су такође сребрне боје, али морају имати ознаку без живе или Mercury-free.

Савети за потрошаче

Потрошачи који још увек у кући имају живин топломер треба да знају да је он потпуно безбедан све док се не оштети. Количина живе у топломерима износи око 0,5 грама и то није забрињавајућа количина.

Производи који садрже живу на крају свог животног циклуса постају опасан отпад. Ако се поломи сијалица са живом или стари термометар, немојте користити усисивач за чишћење, јер ће усисивач распршити честице живе у ваздух. Скупите разбијене комаде на крутом папиру и очистите површину око разбијеног производа влажном крпом. Ставите папир, делове сијалице, или термометара и крпу у посуду са затварачем и одложите као опасан отпад. Оперите руке и добро проветрите просторију.

Појединачно излагање ниским концентрацијама живе нема значајан негативни утицај на здравље, али с обзиром на то да се жива акумулира у организму, сваку врсту излагања треба избегавати из предострожности. Дуготрајно и поновљено излагање ниским концентрацијама живе утиче штетно, пре свега, на нервни систем и мозак.

2017-02-10T15:17:58+00:00